Orfama İlaç AŞ

Ki̇şisel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ Kakkında Bi̇lgi̇lendi̇rme Metni̇

Orfarma İlaç Anonim Şirketi (“Orfarma İlaç” veya “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için hassasiyet gösteriyoruz.

Kişisel verilerinizi kim işlemektedir?

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Orfarma İlaç Anonim Şirketi tarafından işlenmektedir.

Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

İletişim formunu kullanan kullanıcıların aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerindeki verileri işlenmektedir. Kategori isimlerinin ardından sayılanlar örnek mahiyetindedir:

 • Kimlik bilgileri: ad-soyad
 • İletişim bilgileri: telefon numarası, e-posta adresi
 • Takip bilgileri: cookie bilgisi, IP adres bilgisi, web sayfası trafik bilgisi

 

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmekte ve kimlere aktarılmaktadır?

İletişim formunda doldurduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, 5651 sayılı Kanun‘dan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yer sağlayıcı şirketle GNET İnternet Telekomünikasyon A.Ş. ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca yine iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz web tasarım hizmeti aldığımız şirketle (iş çözüm ortağı) veri güvenliği tedbirlerine riayet edilecek şekilde paylaşılabilir.  

Google Analytics hizmetinden faydalanan orfarma.com, bu hizmetin yalnızca anonimleştirerek veri işlemesine müsaade etmektedir. Bu kapsamda User-ID özelliği aktif durumda olmayıp yeniden pazarlama ve reklamcılık amaçlı bir işlemeye de izin verilmemektedir. Google’ın gizlilik politikası için tıklayınız.

 

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz yalnızca bu internet sitesi üzerinden toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz hangi hukuki sebeplerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olmasına” ilişkin Kanun hükümlerine dayanarak açık rıza alınmaksızın işlenmektedir. (KVKK, m. 5/II-a ve ç).

İletişim formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir. (KVKK, m. 5/I).

 

Hangi haklara sahipsiniz?

KVKK madde 11 çerçevesinde aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK madde 7. kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 7. KVKK madde 7 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 

Bundan başka kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, genel mahkemelerden zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@orfarma.com adresi üzerinden e-posta konu kısmına “Kişisel Veri Talep” yazarak ve e-posta içeriğinde kimliğinizi doğrulamamızı sağlayacak bilgileri belirterek bize iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, sizden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edebiliriz. Başvurunuzun gerçekten sizin verilerinize ilişkin olup olmadığını tespit etmek adına sizden ayrıca bilgi talep edebilir ve size başvurunuzla ilgili soru yöneltebiliriz.

Versiyon -1: 23.02.2024